Aan de slag met het Dorpsambitieplan Hertme

Op de dorpsavond van november 2022 is uiteengezet dat SGH het voornemen heeft om een nieuwe dorpsvisie voor Hertme op te stellen. Reden daarvoor is dat plannen/voornemens uit de “Dorpsvisie-Hertme-2015-2030”, waarmee we eind 2015 aan het werk zijn gegaan, voor een deel zijn gerealiseerd en voor een deel door de huidige ontwikkelingen zijn achterhaald. Redenen genoeg om, samen met alle inwoners uit Hertme, aan de slag te gaan om een nieuwe dorpsvisie op te stellen: het “Dorpsambitieplan Hertme, op volle kracht vooruit”

Dit kunnen we als bestuur van SGH niet alleen. Wij worden daarbij ondersteund door Miranda Mulder van bureau AnnoNu uit Bentelo en wij hebben vooral ook de medewerking en inzet nodig van alle bewoners uit Hertme, van jong tot oud.
In de vergadering van SGH op 20 april 2023 hebben we het actieplan besproken en vastgesteld. Als we in Hertme zelf “de regie willen blijven voeren” zullen we als dorp in actie moeten komen. Vanaf nu gaan we daarmee aan de slag en we rekenen op inbreng/ideeën van zoveel mogelijk inwoners uit Hertme.
Wat zijn de thema’s/onderwerpen die we willen uitwerken?

 1. Woningbouw: Jongeren en ouderen kansen bieden om in Hertme te kunnen blijven wonen Welke ideeën en behoeften leven er onder de bewoners van Hertme en hoe kunnen zij daar mede invulling
  aan geven?
 2. Maatschappelijk vastgoed:
  • Toekomstvisie Kerk. Ook in Hertme speelt de vraag wat de toekomst is van de kerk. Er is vorig jaar al een bijeenkomst geweest waarin diverse mogelijkheden zijn besproken. De kerk is beeldbepalend voor ons dorp, en heeft directe relatie met andere belangrijke functies, zoals ons prachtige openluchttheater. Deze relatie is ontzettend belangrijk voor Hertme.
  • Toekomst school, dit heeft natuurlijk ook een directe relatie met de jonge gezinnen in het dorp.
   De school is het hart van de samenleving en hoe zorgen we dat dit blijft bestaan.
  • Kerststal in Hertme. Een prachtige traditie dat het waard is om in stand te houden
 3. Openluchttheater in Hertme
  • Ontwikkelingen in de toekomst
  • Ruimtelijke en Sociale Kwaliteit
  • Relatie/samenwerking met dorpsbewoners
  • Medegebruik van het Spookhoes als dorpshuis voor Hertmenaren
  • Etc.
 4. Duurzaamheid:
  • Welke gevolgen heeft de Energietransitie in Twente voor bewoners in Hertme; hoe spelen we daarop in, kunnen we bedreigingen omzetten in kansen? Kunnen we ook zelf actief worden in opwekking duurzame energie?
  • Welke kansen zien inwoners nog meer als het gaat om duurzaamheid en hoe verzilveren we
   die?
  • Etc.
 5. Vergrijzing en Zorg
  • Landelijke thema’s (o.a. langer thuis blijven wonen in eigen huis/omgeving)
  • Wat betekent de vergrijzing voor de bewoners van Hertme (relatie jong en oud uitdiepen)
  • Kwaliteit van leven voor ouderen op peil houden (zorg voor elkaar/noaberschap)
  • Gezondheidszorg, kunnen we als inwoners verbindingen leggen met de gemeente (WMO) en
   zorgprofessionals om uitdagingen in kansen om te zetten?
  • Etc.
 6. Openbare Ruimte, Verkeer en Veiligheid, Landelijk Gebied
  • Veiligheid in de buurt
  • Samenwerken met gemeente Borne verder uitbouwen
  • Bereikbaarheid van het dorp
  • Ontwikkelingen in het buitengebied van Hertme, welke invloed kunnen we daar op uitoefenen?
  • Etc.
 7. Recreatie en Toerisme
  • Hoe blijft Hertme aantrekkelijk voor toeristen en wat betekent dit voor ons?
  • Etc.

Wat vragen wij aan inbreng en inzet van de bewoners uit Hertme?
We gaan beginnen met een aantal fysieke bijeenkomsten:

 • We gaan in gesprek met leerlingen van de basisschool in Hertme
 • We gaan in gesprek met jongeren en begeleiders van de Werkgroep jeugd
 • We gaan in gesprek met het bestuur van Stichting Theater en Cultuur Hertme
 • We gaan in gesprek met de besturen van alle verenigingen uit Hertme
 • We gaan in gesprek met ouderen uit Hertme (Knestebotjes, ZijAktief en Zonnebloem)
 • We gaan in gesprek met gemeente Borne over de Omgevingswet en welke invloed kunnen wij als bewoners daarin uitoefenen.

Wij gaan dus de komende periode tot augustus/september bij jullie informatie, wensen en ambities ophalen en bundelen dit tot een voorstel voor een Dorpsambitieplan Hertme.

Op 23 november 2023 hebben we een dorpsavond gepland waarin we de uitkomsten zullen presenteren en bespreken.

 

Klik hier: Dorpsvisie-Hertme-2015-2030

Klik hier: Hertme dorpsplan Plus 2009