Voortgang woningbouw Roskamlanden fase II

In de Gazet van april 2021 en op de website van de SGH hebben we gemeld dat SGH door gemeente Borne is uitgenodigd om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van Roskamlanden 2.

Dit plan voorziet in de mogelijkheid om 9 woningen te bouwen in de komende jaren.

Voordat met de uitwerking van dit plan kan worden begonnen heeft gemeente Borne in de maanden april/mei en juni gemeentebreed de behoefte aan woningbouw in dit plangebied gepeild.

Vooral omdat het rapport “De woningmarkt in Hengelo Borne in 2020” (Rigo) aangeeft dat de behoefte in Borne zich met name toespitst op kleine en betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in diverse doelgroepen, is daarbij ook de typologie van de te ontwikkelen woningen nog nader onderzocht.

Tevens is bij de woningcorporatie Welbions nagegaan of er sprake is van een behoefte aan sociale huurwoningen in Hertme.

Met betrekking tot de woningbouwontwikkeling in Hertme heeft gemeente Borne in de lokale krantjes van Borne, Hertme en Zenderen een artikel geplaatst, waarbij onze inwoners is gevraagd om de behoefte aan een woning in dit plangebied en de typologie aan te geven.

Hieruit, maar ook uit de lijst van inschrijvingen (vanuit de gehele gemeente Borne), is gebleken dat er in Hertme met name behoefte is aan de ontwikkeling van vrijstaande woningen op een kavel van 300 tot 500 m2 (in een enkel geval groter; tot maximaal 1.000 m2).

Daarnaast is er behoefte aan enkele 2^1 kap-woningen. Het gaat hierbij om een deel seniorenwoningen en een deel starterswoningen.

Met dit resultaat is gemeente Borne in augustus van dit jaar weer in gesprek gegaan met SGH om het plan voor 9 woningen uit te werken. We hebben het dan in eerste instantie over kavelindeling, infrastructuur en landschappelijke inpassing.

In dit gesprek kwam de volgende voorlopige schets op tafel (Detail schets roskamlanden hertme) op tafel:

Deze schets is bedoeld om visueel te maken waarover we het hebben en om met de bewoners het gesprek op gang te brengen over kavelindeling, infrastructuur en landschappelijke inpassing.

Verzoek:

De werkgroep woningbouw van SGH nodigt iedereen uit om opmerkingen, bezwaren en wensen in te dienen bij de werkgroep.

Wij ontvangen deze graag op emailadres: secretariaat.sgh@gmail.com 

Wij kunnen aan de hand hiervan met gemeente Borne in gesprek gaan om deze schets met jullie input aan te passen tot een plan dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak vanuit de bewoners van Hertme.

Uiteindelijk zal dit plan dan door de gemeente Borne officieel ter visie worden gelegd en zullen de wettelijke procedures moeten worden doorlopen voordat het daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

De werkgroep woningbouw:

Herman Schabbink

Michel Lucas

Sander Aalderink

Henk Veurman

Email: secretariaat.sgh@gmail.com 

NB:

Ter oriëntatie is hieronder de voorlopige schets op een kadastrale ondergrond te downloaden en ook het eerste nieuwsbericht:

Bijlage: Schets roskamlanden hertme

Bijlage: Nieuwsbericht maart 2021: Woningbouwontwikkeling Roskamlanden fase II