Zoekgebieden Windturbines buitengebied Hertme/Albergen/Zenderen

Het concept windbeleid heeft eind 2020 ter inzage gelegen, waarop door vele inwoners zienswijzen zijn ingediend. Verlenging inzagetermijn concept windbeleid Noordoost Twente | Gemeente Tubbergen

Alvorens deze zienswijzen inhoudelijk te behandelen heeft gemeente Tubbergen besloten eerst een routekaart Wind en Zon te bewandelen.

Daarin worden een aantal stappen doorlopen op weg naar een definitief beleid op windenergie en zonnevelden in de zomer van 2022. De eerste stap in deze routekaart is de verfijning van de zoekgebieden voor windturbines. Aanwonenden en eigenaren binnen 1000 m van deze resterende zoekgebieden zijn hierbij door de gemeente uitgenodigd om het resultaat daarvan toe te lichten. In onderstaande figuur is dit gebied opgenomen (er is nog geen duidelijker kaart beschikbaar).

Naar aanleiding van deze uitnodiging voor de informatieavond en een stuk in de media over de zoekgebieden zijn bewoners en grondeigenaren van 4 buurtschappen rondom de resterende zoekgebieden bijeen gekomen. Vanuit deze groep is een kerngroep van circa 10 personen gevormd. Zij hebben op 16 december in een kortdurende sessie van 45 minuten een duidelijke terugkoppeling gegeven van de gezamenlijke standpunten vanuit deze gemeenschap namelijk:

  • Zowel bewoners als grondeigenaren willen geen windmolens in het resterende zoekgebied. Er is hiervoor geen enkel draagvlak
  • De wijze van communicatie en de aanpak roept veel emoties op en geeft veel onzekerheid.
  • De gehanteerde uitgangspunten voor de zoekgebieden zijn niet volledig (landgoederen en recreatie maakt bijvoorbeeld geen onderdeel uit)
  • Er is nog geen technische haalbaarheid onderzocht, terwijl de signalen dat dit geen haalbare business case oplevert (bijvoorbeeld ontoereikend stroomnetwerk) overduidelijk zijn.

Richting de gemeente Tubbergen is een duidelijke boodschap meegegeven – samengevat: Geef inwoners snel duidelijkheid over het windbeleid en neem vanuit de gemeenteraad het standpunt over van de inwoners om af te zien van windmolens in dit gebied. Volgens de kerngroep een verkwisting van tijd en geld voor een uitkomst waarvan je het antwoord eigenlijk al weet .

Over het verdere proces is vanuit de gemeente weinig duidelijkheid gegeven behalve dat de gemeente het vooralsnog verstandig vindt het proces vanuit de routekaart af te ronden. Hierin zitten een aantal stappen die in de zomer van 2022 moet leiden tot een aangepast concept windbeleid.

Vanuit de kerngroep zullen we deze ontwikkelingen blijven volgen en daar waar nodig de communicatie met de gemeente onderhouden. Daar waar nodig zal dit ook richting de gemeenschap worden gecommuniceerd via de buurtapps, de GAZET van hertme.

Voor vragen en op- en aanmerkingen kan de kerngroep en de 4 buurtschappen via email adres zoekgebied.albergen@gmail.com worden benaderd.   

Groeten kerngroep Windzoekgebied Albergen/Hertme/Zenderen

Contact: zoekgebied.albergen@gmail.com

Aanvullende info:

Beleid duurzaamheid | Gemeente Tubbergen

Pdf prestatie mogelijke zoeklocaties Albergen

Pdf kaart mogelijke zoeklocaties Albergen